Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2016

Tiến sĩ ngành không gian gốc Việt Bruce Vu kể chuyện thám hiểm hang Son Doong, Việt Nam