Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Tại sao một số quốc gia nghèo trong khi các nước khác lại giàu cóPhụ đề tiếng Việt:
https://www.facebook.com/cafekubua/videos/779054065561443/