Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2015

Phim Tài Liệu Độc Chiếm Biển Đông và Ngày Diệt Vong của TQ