Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Mời xem video ABC chia sẻ về hang Sơn-Đoòng, Việt Nam

Bấm vào đây để xem video giới thiệu
http://abcnews.go.com/GMA/video/ginger-zee-travels-mountain-hidden-remote-jungle-30978439
Bấm vào đây để xem video quay bằng máy bay trên ABC News
http://abcnews.go.com/GMA/video/drones-inside-hidden-world-live-30999977
Bấm vào đây để xem video phỏng vấn Ginger Zee, người dẫn chương trình về hang Sơn Đoòng
http://abcnews.go.com/GMA/video/abc-news-ginger-zee-discusses-epic-vietnam-journey-31000043