Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2015

Đừng để Sài Gòn thành "The Lost City"!