Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Phỏng vấn Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm, Phỏng vấn Hồ Chí Minh năm 1964 (tiếng Pháp)

Phỏng vấn Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm năm 1955 (tiếng Anh)
https://www.youtube.com/watch?v=trCoS...
Phỏng vấn Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm ngày 30-11-1962 (tiếng Anh)
https://www.youtube.com/watch?v=yiTZA...
Phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu ngày 30-11-1962 (tiếng Anh)
https://www.youtube.com/watch?v=oybYy...
Phỏng vấn Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu tháng 10-1963
https://www.youtube.com/watch?v=meJVF...
Phỏng vấn Hồ Chí Minh năm 1964 (tiếng Pháp)
https://www.youtube.com/watch?v=mHxs9...
Phỏng vấn Hồ Chí Minh năm 1964 (tiếng Pháp, trích)
https://www.youtube.com/watch?v=SEYXQ...
Phỏng vấn Hồ Chí Minh năm 1966 (bản gốc, full 17'50'')
https://www.youtube.com/watch?v=A6A6a...
Phỏng vấn Hồ Chí Minh năm 1966 (bản cắt xén, công chiếu tại Việt Nam)
https://www.youtube.com/watch?v=sOEme...
Phỏng vấn Hồ Chí Minh năm 1966 (1)
https://www.youtube.com/watch?v=JeH-t...
Phỏng vấn Hồ Chí Minh năm 1966 (2)
https://www.youtube.com/watch?v=Chrnx...