Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Những đồng tiền Việt Nam trước 1975

Xin giới thiệu những đồng tiền Việt Nam trước 1975. Tôi không rõ nguồn, vì nhận qua email. Nhìn những đồng tiền này mà nhớ đến một thời xa xưa …

aa

aa

a

aa
aa

aaa


aa


a
aa
a
a
a
a


a
a


a
a
a


a
Click here to view full sizeClick here to view full sizeClick here  to view full  size
Click here to view full sizeClick here to view full size
Click  here
 to view full sizeClick here to view full sizeClick here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full sizeClick here to view full size
Click here to view full sizeClick here to view full size
Click here to view full size

Click here to view  full  sizeClick here to view full sizeClick here to view full size


Click here to view full size

Click here to view full size

Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc
 Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to 
 view full size