Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Hạn hán lịch sử tại California

image
Dramatic Photos of California's Historic Drought .
Hình ảnh khủng khiếp về hạn hán lịch sử tại California, Hoa Kỳ (3/9/2014).
According to the U.S. Drought Monitor, 82 percent of the state of California currently falls in the "Extreme Drought" category. The years-long dry spell has tapped groundwater reserves and left reservoirs at record lows. Shasta Lake and Lake Oroville are both down to 30% of full capacity, exposing steep shorelines that were formerly under hundreds of feet of water.

image
Marinas are crowding into ever-smaller coves as the water recedes, and ramps and roads no longer reach the shoreline. Getty Images photographer Justin Sullivan traveled to a number of these reservoirs last month and captured dramatic images, evidence of the severity of the water crisis in California.

image
Theo Sở Đo Đạc Hạn Hán của Mỹ, 82 phần trăm của Tiểu bang California hiện đang ở mức độ "đại hạn hán". Các đợt khô hạn kéo dài nhiều năm đã rút cạn nguồn dự trữ nước ngầm và để lại các hồ chứa ở mức thấp kỷ lục. Hồ Shasta và Hồ Oroville đều giảm chỉ còn 30% trữ lượng, lộ ra bờ dốc nơi trước đây nằm dưới hàng trăm thước nước. Bến du thuyền đang tràn ngập vào vịnh nhỏ càng nhỏ hơn khi nước rút đi, đường dốc và đường đi không còn sát gần với bờ biển. Getty Images: Nhiếp ảnh gia Justin Sullivan đi du lịch đến một số các hồ chứa vào tháng trước đã chụp được những hình ảnh bi đát, bằng chứng về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nước ở California.

image
1/ A section of Lake Oroville is seen nearly dry on August 19, 2014 in Oroville, California. As the severe drought in California continues for a third straight year, water levels in the State's lakes and reservoirs are reaching historic lows. Lake Oroville is currently at 32 percent of its total 3,537,577 acre feet.
1/ Một phần của hồOroville được thấy gần khô cạn vào ngày 19 tháng tám năm 2014 ở Oroville, California. Khi hạn hán nghiêm trọng ở California tiếp tục diễn ra đến năm thứba, mực nước trong các hồ, và hồ chứa của Nhà nước đang đạt mức thấp lịch sử. HồOroville hiện đang ở mức 32 phần trăm của tổng số 3.537.577 mẫu Anh

image
2/ Low water levels are visible in the Bidwell Marina at Lake Oroville on August 19, 2014 in Oroville, California.
2/ Mực nước thấp có thể nhìn thấy trong Marina Bidwell tại hồ Oroville vào ngày 19 tháng tám năm 2014 ở Oroville,. California

image
3/ Dry cracked earth on the banks of Shasta Lake at Holiday Harbor in Lakehead, California, on August 30, 2014. Shasta Lake is currently near 30 percent of its total capacity, the lowest it has been since 1977.
3/ Đất khô nứt trên bờ hồ Shasta tại cảng Holiday ở Lakehead, California, vào ngày 30, năm 2014. HồShasta hiện nay chỉ còn gần 30 phần trăm tổng sức chứa của nó, là mực thấp nhất kể từ năm 1977.

image
4/ Rings on the banks of Lake Oroville that used to be under water on August 19, 2014 in Oroville, California.
4/ Những vòng trên bờhồ Oroville, nơi trước đây thường ở dưới nước, vào ngày 19 tháng tám 2014 ởOroville,.

image
5/ A buoy sits on dry cracked earth on a dry inlet of Shasta Lake on August 30, 2014 in Lakehead, California.
5/ Một cái phao nằm trên mặt đất nứt khô ở hồ Shasta vào ngày 30 tháng 8, 2014, tại Lakehead,. California

image
6/ (1 of 2) For a before-and-after comparison, first an image from a wetter time: the Green Bridge passes over full water levels at a section of Lake Oroville near the Bidwell Marina on July 20, 2011. (Paul Hames/California Department of Water Resources
6/ ( 1 trong 2) So sánh trước và sau, đầu tiên là hình của thời ẩm ướt hơn. cầu Green Bridge bắc qua mực nước đầy đủ tại một phần của hồ Oroville gần bến du thuyền Bidwell Marina vào ngày 20 tháng 7, 2011 (Paul Hames / Sở Tài nguyên Nước vùng California

image
7/ (2 of 2) Seen from the same location as the previous image, the Green Bridge passes over low water levels at a section of Lake Oroville on August 19, 2014.
7/ (2 trong 2) Nhìn từ cùng một vị trí như hình ảnh ở trên, cầu Green Bridge bắc qua mực nước thấp tại một phần của hồ Oroville vào ngày 19 tháng 8, 2014.

image
8/ (1 of 2) Full water levels in the Bidwell Marina at Lake Oroville on July 20, 2011. (Paul Hames/California Department of Water Resources
8/ (1 trong 2) Mức nước đầy đủ nơi bến Bidwell Marina tại hồ Oroville vào ngày 20 tháng 7, 2011. (Paul Hames / Sở Tài nguyên Nước ở California

image
9/ (2 of 2) Low water levels in the Bidwell Marina at Lake Oroville on August 19, 2014.
9/ (2 of 2) Mực nước thấp nơi bến Bidwell Marina tại hồ Oroville trên 19 tháng 8, 2014.

image
10/ (1 of 2) Before: full water levels in the Bidwell Marina at Lake Oroville on on July 20, 2011. (Paul Hames/California Department of Water Resources
10/ (1 trong 2) Xưa: mực nước đầy đủ nơi bến Bidwell Marina tại hồ Oroville vào ngày 20tTháng 7, 2011 (Paul Hames / Sở Tài nguyên Nước ở California

image
11/ (2 of 2) After: low water levels in the Bidwell Marina at Lake Oroville on August 19, 2014.
11/ (2 of 2) Nay: mực nước thấp nơi Bến Marina Bidwell tại hồ Oroville vào ngày 19 tháng 8 năm 2014

image
12/ (1 of 2) Before: the Enterprise Bridge passes over a full Lake Oroville on July 20, 2011. (Paul Hames/California Department of Water Resources
12/ (1 trong 2) Hình chụp cầu Enterprise Bridge bắt qua hồ Oroville đầy nước vào ngày 20 tháng 7, 2011 (Paul Hames / Sở Tài nguyên nước ở California

image
13(2 of 2) After: the Enterprise Bridge passes over a nearly dry Lake Oroville on August 19, 2014.
13(2 of 2) Nay: cầu Enterprise Bridge bắt qua hồ Oroville gần như khô cạn ngày 19 tháng 8, 2014

image
14/ Deer walk on ground that used to be the bottom of Shasta Lake near Digger Bay Marina on August 30, 2014 in Redding, California.
14/ Nai bước đi trên mặt đất nơi từng là đáy của hồ Shasta gần vịnh Digger Marina Bay vào ngày 30 tháng 8, năm 2014 tại vùng Redding, California

image
15/ Animal tracks in dry cracked earth on the banks of Shasta Lake on August 30, 2014 in Lakehead, California.
15/ Dấu chân động vật in trên đất khô nứt trên bờ hồ Shasta vào ngày 30 tháng 8,2014 tại vùng Lakehead,California

image
16/ The Digger Bay marina sits in the low waters of Shasta Lake far away from the boat ramp on August 30, 2014 in Redding, California.
16/ Các bến du thuyền vịnh Digger Bay nằm nơi mực nước thấp ở hồ Shasta, xa khỏi con dốc dành cho thuyền, ngày 30 tháng 8, 2014 tại vùng Redding,California

image
17/ Water lines are visible in steep banks of Shasta Lake at Bridge Bay Resort in Redding, California, on August 30, 2014.
17/ Những đường vòng chỉ mực nước có thể nhìn thấy nơi các bờ dốc của hồ Shasta tại khu nghỉ mát Bridge Bay tại vùng Redding, California, ngày 30 tháng 8, 2014.

image
18 The Oroville Dam spillway stands dry at Lake Oroville on August 19, 2014.
18 Các đường ống xảlũ của đập Oroville khô cằn tại hồ Oroville vào ngày 19 tháng 8, 2014.

image
19/ A houseboat is dwarfed by the steep banks of Shasta Lake on August 30, 2014 in Redding, California.
19/ Một ngôi nhà nổi trông tý hon so với các bờ dốc của hồ Shasta vào ngày 30 tháng 8, 2014 tại vùng Redding, California

image
20/ Shasta Lake's Bailey Cove is seen completely dry on August 31, 2014 in Lakehead, California.
20/ Vịnh Bailey Cove của hồ Shasta nhìn khô hoàn toàn, ngày 31 tháng 8, 2014 tại vùng Lakehead, California

image
21/ A paddleboarder floats on the waters of Shasta Lake near the Shasta Marina Resort on August 30, 2014 in Lakehead, California.
21/ Một "người chèo trên ván" nổi trên mặt nước nơi hồ Shasta, gần khu du lịch Bến Shasta Marina ngày 30 tháng 8, 2014 tại vùng Lakehead, California

image
22/ House boats are dwarfed by the steep banks of a shrinking Lake Oroville on August 19, 2014 in Oroville, California. As the severe drought in California continues for a third straight year, water levels in the State's lakes and reservoirs is reaching historic lows. Lake Oroville is currently at 32 percent of its capacity.
22/ Các nhà nổi trông nhỏ bé so với những bờ dốc cao của hồ Oroville đang dần khô cạn, vào ngày 19 tháng 8, 2014 tại vùng Oroville, California. Hạn hán nghiêm trọng ở California tiếp tục ba năm liên tiếp, mực nước trong các hồ, và hồ chứa nước ngọt của Tiểu bang đang đạt đến mức thấp lịch sử. Hồ Oroville hiện đang ở mức 32 phần trăm sức chứa của nó.

image

image

image

image