Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

VAI TRÒ CỦA CHU ÂN LAI TẠI GENÈVE NĂM 1954

Tác giả: Tiền Giang (钱江/Qian Jiang)
Nguyễn dịch: Dương Danh Dy

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=16228.0

Bìa sách Chu Ân-Lai dữ Nhật-Nội-Ngoã hội nghị
Đây là toàn văn bản dịch cuốn sách "Chu Ân Lai dữ Nhật Nội Ngoã hội nghị", nhà xuất bàn Trung Cộng Đảng Sử Xuất Bản Xá, 2005, tác giả là Tiền Giang, dịch giả là Dương Danh Dy.