Thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Chiến trường Việt Nam : Phần 4 : Thử thách tam giác sắt